התג <head> ב - HTML5

התג <head> ישמש אותנו כדי להגדיר את אזור ה - head שבמסמך HTML. בתוך התג <head>ניתן להגדיר סוגים שונים של תגים אחרים כגון Meta Tags וכן קוד סקריפט כלשהו כגון Javascript, הוראות לדפדפן היכן למצוא את קבצי ה - CSS שלנו וכמובן את התג <title> שבו נגדיר את כותרת המסמך, כפי שתוצג בראש הדפדפן שלנו. התג <head> ימוקם תמיד בין ראשית התג <html> לסיפא שלו: <html/>.

דוגמת קוד לשימוש בתג <head>

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<title>Title </title>
</head>
<body>
bla bla bla....
</body>
&</html>

ההבדלים בין גרסה 5 לגרסה 4.1

בגרסה 5 המאפיין profile בוטל ואין להשתמש בו יותר.

מאפיינים (Attributes)

התג <head> תומך בכל המאפיינים הסטנדרטיים ב - HTML5

רשימת המאפיינים הסטנדרטיים ב - HTML 5:

accesskey draggable style
class hidden tabindex
contenteditable id title
contextmenu lang
dir spellcheck

אירועים (Events)

תג זה תומך בכל האירועים הסטנדרטיים ב - HTML 5. אין אירועים מיוחדים לתג זה.

רשימת האירועים הסטנדרטיים ב - HTML5

onabort onerror* onmousewheel
onblur* onfocus* onpause
oncanplay onformchange onplay
oncanplaythrough onforminput onplaying
onchange oninput onprogress
onclick oninvalid onratechange
oncontextmenu onkeydown onreadystatechange
ondblclick onkeypress onscroll
ondrag onkeyup onseeked
ondragend onload* onseeking
ondragenter onloadeddata onselect
ondragleave onloadedmetadata onshow
ondragover onloadstart onstalled
ondragstart onmousedown onsubmit
ondrop onmousemove onsuspend
ondurationchange onmouseout ontimeupdate
onemptied onmouseover onvolumechange
onended onmouseup onwaiting

 

כלים ומדריכים נוספים בנושא

מחולל קוד אוטומטי למטה תגים  - כולל תגים מיוחדים של גוגל


 
© 2010-2013  www.Devschool.co.il | מדיניות פרטיות | מדיניות שימוש