התג <tr> ב - HTML5

בעזרת התג <tr> נגדיר שורה בתוך טבלת HTML. אין משמעות לשימוש בתג <tr> מחוץ לקונטקסט של התג <table>, כלומר מחוץ לקונטקסט של האלמנט טבלה. מלבד בתוך התג <table> התג <tr> יכול לקנן בתוך התגים הבאים (שלכולם יש משמעות רק בתוך טבלה): thead, tbody, tfoot.

המבנה הבסיסי של טבלאות ב - HTML5 


דוגמת קוד לשימוש בתג <tr>

<table>
<colgroup span="3" style="background:cyan"></colgroup>
<caption>Capital Cities</caption>
<thead>
<tr>
<th>Country</th>
<th>City</th>
</tr>
</thead>
<tr>
<td>Israel</td>
<td>Jerusalem</td>
</tr>
<tr>
<td>United States</td>
<td>Washington</td>
</tr>
</table>

 

ההבדלים בין גרסה 5 לגרסה 4.1

בגרסה 5 בוטלו המאפיינים הבאים: align, charoff, char, valign

מאפיינים (Attributes)

תג זה תומך בכל המאפיינים הסטנדרטיים ב - HTML 5.

רשימת המאפיינים הסטנדרטיים ב - HTML 5:

accesskey draggable style
class hidden tabindex
contenteditable id title
contextmenu lang
dir spellcheck

אירועים (Events)

תג זה תומך בכל האירועים הסטנדרטיים ב - HTML 5. אין אירועים מיוחדים לתג זה.

רשימת האירועים הסטנדרטיים ב - HTML5

onabort onerror* onmousewheel
onblur* onfocus* onpause
oncanplay onformchange onplay
oncanplaythrough onforminput onplaying
onchange oninput onprogress
onclick oninvalid onratechange
oncontextmenu onkeydown onreadystatechange
ondblclick onkeypress onscroll
ondrag onkeyup onseeked
ondragend onload* onseeking
ondragenter onloadeddata onselect
ondragleave onloadedmetadata onshow
ondragover onloadstart onstalled
ondragstart onmousedown onsubmit
ondrop onmousemove onsuspend
ondurationchange onmouseout ontimeupdate
onemptied onmouseover onvolumechange
onended onmouseup onwaiting

מדריכים רלוונטיים נוספים

המדריך לשימוש בטבלאות ב - HTML5

המדריך לעיצוב טבלאות בעזרת קוד CSS


 
© 2010-2013  www.Devschool.co.il | מדיניות פרטיות | מדיניות שימוש