התג <td> ב - HTML5

בעזרת התג <td> נגדיר תא בודד בתוך טבלה. התג <td>לבדו אינו מספיק על מנת להגדיר טבלה שלמה ויש להשתמש בו תחת התג <tr>. התג <tr> מצדו חייב להיות בשימוש תחת התג <table>. היחס בין שלושת התגים הללו הוא כזה: התג <table> מגדיר מסגרת לטבלה, בתוך מסגרת זו התג <tr> מגדיר שורה ואילו בתוך השורה התג <td> מגדיר תא. ב - HTML 5 ישנו עוד סוג של תג המגדיר תא והוא התג <th>. תאים המוגדרים באמצעות התג <th> ישמשו כתאי הכותרת של הטבלה. בתג <td> נשתמש כדי להגדיר את תאי גוף הטבלה.

המבנה הבסיסי של טבלאות ב - HTML5 


דוגמת קוד לשימוש בתג <td>

<table>br/> <caption>Capital Cities</caption>
<thead>
<tr>
<th>Country</th>
<th>City</th>
</tr>
</thead>
<tr>
<td>Israel</td>
<td>Jerusalem</td>
</tr>
<tr>
<td>United States</td>
<td>Washington</td>
</tr>
</table>

ההבדלים בין גרסה 5 לגרסה 4.1

בגרסה 5 בוטלו המאפיינים הבאים: abbr, align, axis, char, charoff, height, nowrap, scope, valign, width.

מאפיינים (Attributes)

התג <td> תומך בכל המאפיינים הסטנדרטיים ב - HTML 5 ומלבד זאת הינו בעל המאפיינים הייחודיים הבאים:

מאפיינים מיוחדים בתג <td>

מאפיין ערכים מהות
colspan מספר באמצעות מאפיין זה נגדיר את מספר התאים המקסימלי שהתא שלנו יתפרש לרחבם. באמצעות מאפיין זה נוכל ליצור מצב שבו תא מסוים יהיה רחב יותר מזה שמעליו או מתחתיו.
headers ערכים רשימה של ערכים מופרדים ברווח בין האחד לשני
rowspan מספר באמצעות מאפיין זה נגדיר את מספר השורות המקסימלי שהתא שלנו יוכל להתפרש לאורכם.

רשימת המאפיינים הסטנדרטיים ב - HTML 5:

accesskey draggable style
class hidden tabindex
contenteditable id title
contextmenu lang
dir spellcheck

אירועים (Events)

תג זה תומך בכל האירועים הסטנדרטיים ב - HTML 5. אין אירועים מיוחדים לתג זה.

רשימת האירועים הסטנדרטיים ב - HTML5

onabort onerror* onmousewheel
onblur* onfocus* onpause
oncanplay onformchange onplay
oncanplaythrough onforminput onplaying
onchange oninput onprogress
onclick oninvalid onratechange
oncontextmenu onkeydown onreadystatechange
ondblclick onkeypress onscroll
ondrag onkeyup onseeked
ondragend onload* onseeking
ondragenter onloadeddata onselect
ondragleave onloadedmetadata onshow
ondragover onloadstart onstalled
ondragstart onmousedown onsubmit
ondrop onmousemove onsuspend
ondurationchange onmouseout ontimeupdate
onemptied onmouseover onvolumechange
onended onmouseup onwaiting

מדריכים רלוונטיים נוספים

המדריך לשימוש בטבלאות ב - HTML5

המדריך לעיצוב טבלאות בעזרת קוד CSS


 
© 2010-2013  www.Devschool.co.il | מדיניות פרטיות | מדיניות שימוש