התג <iframe> ב - HTML5

מטרתו של התג <iframe> ליצור מסגרת inline אשר מאפשרת לארח מסמך אחר בתוך המסמך הקיים. בצורה זו ניתן ליצור מסמך אחד המאגד בתוכו מסמכים נוספים באופן כזה שעבור המשתמש מדובר במסמך אחד בעוד שבפועל מדובר במסמכים שונים המאוגדים יחדיו.

דוגמת קוד לשימוש בתג <iframe>

<iframe src="http://www.codeanan.co.il"></iframe>

ההבדלים בין גרסה 5 לגרסה 4.1

בגרסה 5 נוספו מספר מאפיינים חדשים שלא היו בגרסה 4.1 (ראו בסעיף הבא). בגרסה 5 בוטלו המאפיינים הבאים: frameborder, longdesc, marginheight, marginwidth, scrolling

מאפיינים (Attributes)

התג <iframe> תומך בכל המאפיינים הסטנדרטיים ומלבד זאת הינו בעל מספר תכונות ייחודיות.

מאפיינים מיוחדים אשר נוספו לתג <iframe> בגרסה 5:

מאפיין ערכים מהות
sandbox allow-forms
allow-same-origin
allow-scripts
allow-top-navigation
מגדיר הגבלות לתוכן המוצג בתוך ה - iframe
seamless seamless אם מאפיין זה קיים אזי המסגרת אמורה להיראות כאילו הייתה חלק מן הדף שמארח אותה.
srcdoc html ה - html של המסמך המתארח בתוך ה - iframe

מאפיינים מיוחדים אשר נותרו ללא שינוי:

מאפיין ערכים מהות
height הגובה בפיקסלים גובה מסגרת ה - iframe
name שם כלשהו מציין את השם / מזהה הייחודי של מסגרת זו.
src url כתובת המסמך שאמור להיפתח בתוך ה - iframe.
width רוחב בפיקסלים רוחב מסגרת ה - iframe בתוך הדף המארח.

רשימת המאפיינים הסטנדרטיים ב - HTML 5:

accesskey draggable style
class hidden tabindex
contenteditable id title
contextmenu lang
dir spellcheck

אירועים (Events)

תג זה תומך בכל האירועים הסטנדרטיים ב - HTML 5. אין אירועים מיוחדים לתג זה.

רשימת האירועים הסטנדרטיים ב - HTML5

onabort onerror* onmousewheel
onblur* onfocus* onpause
oncanplay onformchange onplay
oncanplaythrough onforminput onplaying
onchange oninput onprogress
onclick oninvalid onratechange
oncontextmenu onkeydown onreadystatechange
ondblclick onkeypress onscroll
ondrag onkeyup onseeked
ondragend onload* onseeking
ondragenter onloadeddata onselect
ondragleave onloadedmetadata onshow
ondragover onloadstart onstalled
ondragstart onmousedown onsubmit
ondrop onmousemove onsuspend
ondurationchange onmouseout ontimeupdate
onemptied onmouseover onvolumechange
onended onmouseup onwaiting

מדריכים וכלים נוספים בנושא זה

מחולל קוד iFrame

עבודה עם מסגרות בשפת HTML5


 
© 2010-2013  www.Devschool.co.il | מדיניות פרטיות | מדיניות שימוש