הצבעים השמורים ב - HTML5

ב - HTML5 הוגדרו למעלה מ - 140 שמות צבעים וגוני צבעים שאותם נוכל להציב במקום מספרי צבעים והדפדפן יידע לאיזה צבע התכוונו. שבעה עשר מצבעים אלה הוגדרו כצבעים סטנדרטיים שחובה על כל דפדפן לתמוך בהם ואילו כל השאר הם המלצה (שכל גרסאות הדפדפנים כיום תומכים בה). בטבלה למטה מפורטים כל שמות הצבעים, מספרי הצבעים ואינדיקציה האם הצבע הוא צבע סטנדרטי או לא.

דוגמת קוד לשימוש בשם צבע במקום במספר צבע

שימוש בשם צבע לצורך הגדרת צבע הטקסט בתוך פסקה
<p style="color: Red"> Red text.</p>
שימוש במספר של צבע כדי להגדיר את צבעו של טקסט בתוך פסקה
<p style="color: #FF0000"> Red text.</p>

בדוגמת הקוד שלמעלה הגדרנו שתי פסקאות שצבע הטקסט שבתוכן זהה (אדום). כל אחת מהן הגדרנו בדרך שונה: את הפסקה הראשונה הגדרנו באמצעות שם שמור עבור הצבע האדום ואילו את הפסקה השניה הגדרנו באמצעות מספרו של הצבע האדום. התוצאה המתקבלת הינה זהה.


טבלת שמות הצבעים השמורים ב - HTML5

שם הצבע הצבע מספר הצבע סטנדרט
AliceBlue   #F0F8FF  
AntiqueWhite   #FAEBD7  
Aqua   #00FFFF כן
Aquamarine   #7FFFD4  
Azure   #F0FFFF  
Beige   #F5F5DC  
Bisque   #FFE4C4  
Black   #000000 כן
BlanchedAlmond   #FFEBCD  
Blue   #0000FF כן
Blueviolet   #8A2BE2
Brown   #A52A2A  
BurlyWood   #DEB887  
CadetBlue   #5F9EA0
Chartreuse   #7FFF00
Chcolate #D2691E
Coral #FF7F50
CornflowerBlue #6495ED
Cornsilk   #FFF8DC
Crimson   #DC143C
Cyan #00FFFF  
DarkBlue #00008B  
DarkCyan #008B8B  
DarkGolderRod #B8860B  
DarkGray   #A9A9A9  
DarkGreen #006400  
DarkKhaki   #BDB76B  
DarkMagenta #8B008B  
DarkOliveGreen #556B2F  
Darkorange   #FF8C00
DarkOrchid  #9932CC
DarkRed  #8B0000
DarkSalmon #E9967A  
DarkSeaGreen    #8FBC8F
DarkSlateBlue   #483D8B
DarkSlateGray #2F4F4F
DarkTurquoise #00CED1
DarkViolet  #9400D3
DeepPink #FF1493
Deepskyblue   #00BFFF
DeemGray #696969
DodgerBlue  #1E90FF
FireBrick #B22222  
FloralWhite #FFFAF0  
ForestGreen #228B22
Fuchsia #FF00FF כן
Gainsboro #DCDCDC
GhostWhite #F8F8FF
Gold #FFD700
GoldenRod #DAA520
Gray #808080 כן
Grey #808080 כן
Green #008000 כן
GreenYellow   #ADFF2F  
HoneyDew #F0FFF0
HotPink #FF69B4
IndianRed #CD5C5C
Indigo #4B0082
Ivory #FFFFF0
Khaki #F0E68C
Lavender #E6E6FA
LavenderBlush #FFF0F5
LawnGreen #7CFC00
LemonChiffon #FFFACD
LightBlue #ADD8E6
LightCoral #F08080
LightCyan #E0FFFF
LightGoldenRodYellow #FAFAD2
LightGray #D3D3D3
LightGreen #90EE90
LightPink #FFB6C1
LightSalmon #FFA07A
LightSeaGreen #20B2AA
LightSkyBlue #87CEFA
LightSlateGray #778899
LightSteelBlue #B0C4DE
LightYellow #FFFFE0
Lime #00FF00 כן
LimeGreen #32CD32
Linen #FAF0E6
Magenta #FF00FF
Maroon #800000 כן
MediumAquaMarine #66CDAA
MediumBlue   #0000CD  
MediumOrchid #BA55D3
MediumPurple #9370D8
MediumSeaGreen #3CB371
MediumSlateBlue #7B68EE
MediumSpringGreen #00FA9A
MediumTurquoise #48D1CC
MediumVioletRed #C71585
MidnightBlue #191970
MintCream #F5FFFA
MistyRose #FFE4E1
Moccasin #FFE4B5
NavajoWhite #FFDEAD
Navy #000080 כן
OldLace #FDF5E6
Olive #808000 כן
OliveDrab #6B8E23
Orange #FFA500
OrangeRed #FF4500
Orchid #DA70D6
PaleGoldenRod #EEE8AA
PaleGreen #98FB98
PaleTurquoise #AFEEEE
PaleVioletRed #D87093
PapayaWhip #FFEFD5
PeachPuff #FFDAB9
Peru #CD853F
Pink #FFC0CB
Plum #DDA0DD
PowderBlue #B0E0E6
Purple #800080 כן
Red #FF0000 כן
RosyBrown #BC8F8F
RoyalBlue #4169E1
SaddleBrown #8B4513
Salmon #FA8072
SandyBrown #F4A460
SeaGreen #2E8B57
SeaShell #FFF5EE
Sienna #A0522D
Silver #C0C0C0 כן
SkyBlue #87CEEB
SlateBlue #6A5ACD
SlateGray #708090
Snow #FFFAFA
SpringGreen #00FF7F
SteelBlue #4682B4
Tan #D2B48C
Teal #008080 כן
Thistle #D8BFD8
Tomato #FF6347
Turquoise #40E0D0
Violet #EE82EE
Wheat #F5DEB3
White #FFFFFF כן
WhiteSmoke #F5F5F5
Yellow #FFFF00 כן
YellowGreen #9ACD32

מדריכים וכלים רלוונטיים נוספים בנושא זה

הגדרת צבע טקסט בעזרת CSS

הגדרת פסקאות בדף HTML

 


 
© 2010-2013  www.Devschool.co.il | מדיניות פרטיות | מדיניות שימוש