התג <ul> ב - HTML5

בעזרת התג <ul> נגדיר רשימה לא מסודרת (לא ממוספרת). נשתמש תמיד בתג <ul> בצירוף עם התג <li>. התג <ul> יהווה את מסגרת הרשימה ואילו בעזרת התג <li> נבנה את הפריטים ברשימה זו.

דוגמת קוד לשימוש בתג <ul>

<ul>
<li>Green Salad</li>
<li>Tomato Salad</li>
</ul>

ההבדלים בין גרסה 5 לגרסה 4.1

המאפיינים compact ו - type אשר הומלצו לא לשימוש בגרסה 4.1 בוטלו בגרסה 5.

מאפיינים (Attributes)

התג <ul> תומך בכל המאפיינים הסטנדרטיים ב - HTML 5. אין לתג זה מאפיינים ייחודיים.

רשימת המאפיינים הסטנדרטיים ב - HTML 5:

accesskey draggable style
class hidden tabindex
contenteditable id title
contextmenu lang
dir spellcheck

אירועים (Events)

תג זה תומך בכל האירועים הסטנדרטיים ב - HTML 5. אין אירועים מיוחדים לתג זה.

רשימת האירועים הסטנדרטיים ב - HTML5

onabort onerror* onmousewheel
onblur* onfocus* onpause
oncanplay onformchange onplay
oncanplaythrough onforminput onplaying
onchange oninput onprogress
onclick oninvalid onratechange
oncontextmenu onkeydown onreadystatechange
ondblclick onkeypress onscroll
ondrag onkeyup onseeked
ondragend onload* onseeking
ondragenter onloadeddata onselect
ondragleave onloadedmetadata onshow
ondragover onloadstart onstalled
ondragstart onmousedown onsubmit
ondrop onmousemove onsuspend
ondurationchange onmouseout ontimeupdate
onemptied onmouseover onvolumechange
onended onmouseup onwaiting

מדריכים נוספים הקשורים לנושא

המדריך לרשימות בשפת HTML5

עיצוב רשימות בשפת CSS


 
© 2010-2013  www.Devschool.co.il | מדיניות פרטיות | מדיניות שימוש