התג <p> ב - HTML5

בעזרת התג <p> נגדיר פסקה בדף ה - HTML שלנו. הכנסת תג זה לדף ה - HTML שלנו תגרום לשריון מקום עבור הפסקה. בניגוד לגרסאות HTML קודמות לפני השימוש בתג <p> ב - HTML 5 יש לשקול שימוש בתגים המגדירים טוב יותר את מבנה הדף כגון: article, footer, aside, nav וכדומה.

דוגמת קוד לשימוש בתג <p>

<p>First Paragraph</p>
<p>Second Pragraph</p>

 

מאפיינים (Attributes)

התג <p> תומך בכל המאפיינים הסטנדרטיים ב - HTML5

רשימת המאפיינים הסטנדרטיים ב - HTML 5:

accesskey draggable style
class hidden tabindex
contenteditable id title
contextmenu lang
dir spellcheck

אירועים (Events)

תג זה תומך בכל האירועים הסטנדרטיים ב - HTML 5. אין אירועים מיוחדים לתג זה.

רשימת האירועים הסטנדרטיים ב - HTML5

onabort onerror* onmousewheel
onblur* onfocus* onpause
oncanplay onformchange onplay
oncanplaythrough onforminput onplaying
onchange oninput onprogress
onclick oninvalid onratechange
oncontextmenu onkeydown onreadystatechange
ondblclick onkeypress onscroll
ondrag onkeyup onseeked
ondragend onload* onseeking
ondragenter onloadeddata onselect
ondragleave onloadedmetadata onshow
ondragover onloadstart onstalled
ondragstart onmousedown onsubmit
ondrop onmousemove onsuspend
ondurationchange onmouseout ontimeupdate
onemptied onmouseover onvolumechange
onended onmouseup onwaiting

 


 
© 2010-2013  www.Devschool.co.il | מדיניות פרטיות | מדיניות שימוש