התג <ol> ב - HTML5

בעזרת התג <ol> נגדיר רשימות מסודרות, קרי ממוספרות. באמצעות שימוש במאפיין start ביכולתנו לשלוט במספר שממנו תתחיל הרשימה המסודרת שלנו ואילו באמצעות המאפיין reverseביכולתנו לגרום לכך שהמספור יתחיל מן המספר הגדול לקטן. השימוש בתג <ol> יהיה תמיד בצירוף התג <il> המגדיר את החברים ברשימה המסודרת.

דוגמת קוד לשימוש בתג <ol>

Oredered list example without using any attribute
<ol>
<li>Green Salad</li>
<li>Tomato Salad</li>
</ol>

Oredered list example using the start attribute
<ol start="15">
<li>Green Salad</li>
<li>Tomato Salad</li>
</ol>

Using the reversed attribute to reverse the count
<ol reversed="reversed">
<li>Green Salad</li>
<li>Tomato Salad</li>
</ol>

ההבדלים בין גרסה 5 לגרסה 4.1

המאפיין start הומלץ לא לשימוש בגרסה 4.1 אולם הוא נתמך במלואו בגרסה 5. המאפיין reversed התווסף בגרסה 5.

מאפיינים (Attributes)

התג <ol> תומך בכל המאפיינים הסטנדרטיים ב - HTML 5 ובנוסף לכך הוא בעל מספר מאפיינים ייחודיים/

מאפיינים מיוחדים אשר נוספו לתג <ol> בגרסה 5:

מאפיין ערכים מהות
reversed reversed גורם למספור פריטי הרשימה להתחיל מן המספר הגדול למספר הקטן.

מאפיינים מיוחדים אשר נותרו ללא שינוי:

מאפיין ערכים מהות
start ערך מספרי הערך המספרי שממנו תחל ספירת הפריטים ברשימה המסודרת.
target blank
target
self
top
_blank - הכתובת תיפתח בחלון חדש _parent - ייפתח בחלון האב
_self - ייפתח בחלון הנוכחי
_top - ייפתח במסך מלא

רשימת המאפיינים הסטנדרטיים ב - HTML 5:

accesskey draggable style
class hidden tabindex
contenteditable id title
contextmenu lang
dir spellcheck

אירועים (Events)

תג זה תומך בכל האירועים הסטנדרטיים ב - HTML 5. אין אירועים מיוחדים לתג זה.

רשימת האירועים הסטנדרטיים ב - HTML5

onabort onerror* onmousewheel
onblur* onfocus* onpause
oncanplay onformchange onplay
oncanplaythrough onforminput onplaying
onchange oninput onprogress
onclick oninvalid onratechange
oncontextmenu onkeydown onreadystatechange
ondblclick onkeypress onscroll
ondrag onkeyup onseeked
ondragend onload* onseeking
ondragenter onloadeddata onselect
ondragleave onloadedmetadata onshow
ondragover onloadstart onstalled
ondragstart onmousedown onsubmit
ondrop onmousemove onsuspend
ondurationchange onmouseout ontimeupdate
onemptied onmouseover onvolumechange
onended onmouseup onwaiting

מדריכים נוספים בנושאים הקשורים לתג <ol> ולרשימות בדפי HTML

עיצוב רשימות בשפת CSS

המדריך לרשימות בשפת HTML5


 
© 2010-2013  www.Devschool.co.il | מדיניות פרטיות | מדיניות שימוש