התג <Link> ב - HTML5

מטרתו של התג <link> להגדיר את היחס שבין משאב חיצוני לבין מסמך ה - HTML שבו הוא מופיע. לרוב נשתמש בתג <link> כדי להגדיר קישור בין מסמך ה - HTML שלנו לבין גיליון CSS.

דוגמת קוד לשימוש בתג <link>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style1.css" />

ההבדלים בין גרסה 5 לגרסה 4.1

לגרסה 5 התווסף המאפיין sizes שלא היה קיים בגרסה 4.1. לעומת זאת, בגרסה 5 בוטלו המאפיינים הבאים: charset, rev, target.

מאפיינים (Attributes)

המאפיינים הבאים היו קיימים בגרסה 4.1 אך בוטלו בגרסה 5: charset, rev, target

התג <link> תומך בכל המאפיינים הסטנדרטיים ומלבד זאת הינו בעל מספר תכונות ייחודיות.

מאפיינים מיוחדים אשר נוספו לתג <link> בגרסה 5:

מאפיין ערכים מהות
sizes ערכים מספריים מציין את גודלו של אלמנט ויזואלי. ניתן לציין מספר ערכים כאשר בין הערכים השונים יפריד פסיק. דוגמה לערך במקרה של rel=icon: 16X16

מאפיינים מיוחדים אשר נותרו ללא שינוי:

מאפיין ערכים מהות
href url url המצביע על המשאב החיצוני המקושר למסמך באמצעות התג <link>.
hreflang קוד שפה השפה הבסיסית של המשאב החיצוני שאליו מצביעים. חייב להיות קוד תקני של שפה.
media screen, tty, tv, projection handheld, print, braille aural, all מגדיר באיזה אמצעי יוצג המשאב החיצוני
rel alternate
archives
author
first
help
icon
index
last
license
next
pingback
prefetch
prev
search
stylesheet
sidebar
tag
up
מציין את הקשר בין המסמך הנוכחי למשאב החיצוני המוגדר באמצעות התג <link>
type mime type מגדיר את סוג ה - mime של המשאב החיצוני המקושר למסמך באמצעות התג <link>. כמו למשל text/css

רשימת המאפיינים הסטנדרטיים ב - HTML 5:

accesskey draggable style
class hidden tabindex
contenteditable id title
contextmenu lang
dir spellcheck

אירועים (Events)

תג זה תומך בכל האירועים הסטנדרטיים ב - HTML 5. אין אירועים מיוחדים לתג זה.

רשימת האירועים הסטנדרטיים ב - HTML5

onabort onerror* onmousewheel
onblur* onfocus* onpause
oncanplay onformchange onplay
oncanplaythrough onforminput onplaying
onchange oninput onprogress
onclick oninvalid onratechange
oncontextmenu onkeydown onreadystatechange
ondblclick onkeypress onscroll
ondrag onkeyup onseeked
ondragend onload* onseeking
ondragenter onloadeddata onselect
ondragleave onloadedmetadata onshow
ondragover onloadstart onstalled
ondragstart onmousedown onsubmit
ondrop onmousemove onsuspend
ondurationchange onmouseout ontimeupdate
onemptied onmouseover onvolumechange
onended onmouseup onwaiting

 


 
© 2010-2013  www.Devschool.co.il | מדיניות פרטיות | מדיניות שימוש