התג <li> ב - HTML5

נשתמש בתג <li> כדי להגדיר פריט ברשימה בכל אחד מסוגי הרשימות הבאים: רשימה מסודרת, רשימה לא מסודרת, תפריט, שאותם נגדיר בהתאמה באמצעות התגים הבאים: <menu>, <ul>, <ol>.

דוגמת קוד לשימוש בתג <li>

<ol>
<li value="11">List Item 1</li>
<li>List Item 2</li>
<li>List Item 3</li>
</ol>

<ul>
<li>CList Item 1</li>
<li>List Item 2</li>
<li>List Item 3</li>
</ul>

<menu>
<li><input type="checkbox" />Option 1</li>
<li><input type="checkbox" />Option 2</li>
<li><input type="checkbox" />Option 3</li>
</menu>

 ההבדלים בין גרסה 5 לגרסה 4.1

בגרסה 5 בוטל המאפיין type ואין להשתמש בו יותר.

מאפיינים (Attributes)

התג תומך במאפיין הייחודי value. מאפיין זה הומלץ לא לשימוש כבר בגרסה 4.1 אולם הוא ממשיך להיתמך גם בגרסה 5. מאפיין זה ישמש אותנו כדי להגדיר את המספר שבו תחל הספירה ברשימה מסודרת <ol> ונוסיף אותו בדרך כלל לפריט הראשון ברשימה מסוג זה. נא עיינו בחלק הראשון של הדוגמה שלמעלה כדי להבין נושא זה טוב יותר.

כמו כן, התג תומך בכל המאפיינים הסטנדרטיים.

רשימת המאפיינים הסטנדרטיים ב - HTML 5:

accesskey draggable style
class hidden tabindex
contenteditable id title
contextmenu lang
dir spellcheck

אירועים (Events)

תג זה תומך בכל האירועים הסטנדרטיים ב - HTML 5. אין אירועים מיוחדים לתג זה.

רשימת האירועים הסטנדרטיים ב - HTML5

onabort onerror* onmousewheel
onblur* onfocus* onpause
oncanplay onformchange onplay
oncanplaythrough onforminput onplaying
onchange oninput onprogress
onclick oninvalid onratechange
oncontextmenu onkeydown onreadystatechange
ondblclick onkeypress onscroll
ondrag onkeyup onseeked
ondragend onload* onseeking
ondragenter onloadeddata onselect
ondragleave onloadedmetadata onshow
ondragover onloadstart onstalled
ondragstart onmousedown onsubmit
ondrop onmousemove onsuspend
ondurationchange onmouseout ontimeupdate
onemptied onmouseover onvolumechange
onended onmouseup onwaiting

 


 
© 2010-2013  www.Devschool.co.il | מדיניות פרטיות | מדיניות שימוש