התג <div> ב - HTML5

בעזרת התג <div> נגדיר בלוקים או אזורים גדולים בתוך הדף שלנו, שלהם נוכל גם להגדיר עיצובים שונים באמצעות CSS. זהו אחד התגים החשובים ביותר לעימוד ועיצוב הדף. בעבר נהגו מפתחי אתרים רבים לעמד את אתריהם באמצעות טבלאות. גישה זו היא פסולה מעיקרה והחל מגרסת HTML 4.1 ההמלצה היא לעמד את דפי ה - HTML באמצעות שימוש בתגי <div>. ב - HTML5 נוספו תגים נוספים המיועדים לחלוקת הדף ולעימודו ולכן החל מגרסת HTML5 מומלץ להשתמש לצורך עימוד הדף מלבד בתגי <div> גם בתגים אחרים כגון: header, footer, section, nav, aside ו - article

דוגמת קוד לשימוש בתג <div>

<div style="color:Red">
This is My First Div </div>

<div style="color:Yellow">
This is My Second Div </div>

 

מאפיינים (Attributes)

תג זה תומך בכל המאפיינים הסטנדרטיים ואינו בעל מאפיינים ייחודיים.

רשימת המאפיינים הסטנדרטיים ב - HTML 5:

accesskey draggable style
class hidden tabindex
contenteditable id title
contextmenu lang
dir spellcheck

אירועים (Events)

תג זה תומך בכל האירועים הסטנדרטיים ב - HTML 5. אין אירועים מיוחדים לתג זה.

רשימת האירועים הסטנדרטיים ב - HTML5

onabort onerror* onmousewheel
onblur* onfocus* onpause
oncanplay onformchange onplay
oncanplaythrough onforminput onplaying
onchange oninput onprogress
onclick oninvalid onratechange
oncontextmenu onkeydown onreadystatechange
ondblclick onkeypress onscroll
ondrag onkeyup onseeked
ondragend onload* onseeking
ondragenter onloadeddata onselect
ondragleave onloadedmetadata onshow
ondragover onloadstart onstalled
ondragstart onmousedown onsubmit
ondrop onmousemove onsuspend
ondurationchange onmouseout ontimeupdate
onemptied onmouseover onvolumechange
onended onmouseup onwaiting

מדריכים רלוונטיים נוספים לעיצוב ועימוד באמצעות התג <div>

המדריך לעיצוב ועימוד בעזרת קוד CSS

המדריך לעיצוב טקסט ב - HTML

המדריך לעיצוב טקסט בעזרת קוד CSS


 
© 2010-2013  www.Devschool.co.il | מדיניות פרטיות | מדיניות שימוש