SQL SELECT INTO

לרוב נעשה שימוש במשפטי SELECT INTO כדי להעתיק כמות גדולה של נתונים מטבלה אחת או יותר לטבלה אחרת. משפטים מסוג זה משמשים לעתים קרובות לצורך גיבוי טבלאות בתוך בסיס הנתונים עצמו או בין בסיסי נתונים.

המבנה הכללי של משפט SELECT INTO הוא:

SELECT <רשימת עמודות בטבלאות המקור> INTO <טבלת יעד>
FROM <טבלת מקור>;

כמו בכל משפט SELECT קיימת כמובן אפשרות להוסיף תנאים למשפט SELECT INTO. נעשה זאת באמצעות פסוקית התנאי WHERE שלאחריה יבואו התנאים שלנו עפ"י הצורך.

המבנה הכללי של SELECT INTO העושה שימוש ב - SQL WHERE:

SELECT <רשימת עמודות בטבלאות המקור> INTO <טבלת יעד>
FROM <טבלת מקור> WHERE <רשימת תנאים>;

דוגמה להעתקת טבלה באמצעות SELECT INTO

SELCT * INTO BackupTable FROM Products;

בדוגמה שלמעלה העתקנו את כל העמודות מטבלת Products והעברנו אותן לטבלת BackupTable. יש לזכור שהעתקת טבלה אחת לתוך אחרת אינה יוצרת מפתחות ואינדקסים ולכן אם הכוונה היא לגבות נתונים מומלץ להגדירם ידנית.

דוגמה להעתקת נתונים משתי טבלאות באמצעות SELECT INTO

SELCT Products.ID, Products.Name, Suppliers.Name INTO tblProdSupProd FROM Products INNER JOIN Suppliers ON Products.ID = Suppliers.ProductID ;

בדוגמה שלמעלה שלפנו נתונים מטבלת Products ומטבלת Suppliers והעתקנו אותם לתוך טבלת tblSupProd. עשינו שימוש בפסוקית INNER JOIN על מנת לשלוף רק את אותן רשומות אשר יש להן עמודה משותפת בשתי הטבלאות והיא עמודת ה - ID של מוצר.


 
© 2010-2013  www.Devschool.co.il | מדיניות פרטיות | תנאי שימוש