SQL SELECT

אם הייתה מתקיימת תחרות פופולריות בנושא משפט ה - SQL שבו משתמשים יותר מאשר כל משפט אחר אזי משפטי ה - SELECT היו משאירים הרחק מאחוריהם כל מתחרה אחר.

נעשה שימוש במשפטי SELECT כדי לאחזר מידע מבסיס הנתונים. למשפטי SELECT נוהגים לקרוא לעתים קרובות "שאילתות". ניתן לראות במשפטי ה - SELECT פקודות שאנו נותנים לבסיס הנתונים.

המבנה הכללי של כל משפט SELECT יהיה:

SELECT <רשימת עמודות> FROM <שם הטבלה>;

על מנת להמחיש זאת טוב יותר הבה נשתמש בטבלה הבאה ששמה בבסיס הנתונים יהיה Products:

Status Price Name Product_ID
פעיל 100 מוצר 1 123
פעיל 200 מוצר 2 124
לא פעיל 200 מוצר 3 125

נניח שברצוננו לשלוף מטבלת המוצרים שלמעלה את כל המוצרים על כל העמודות שלהן בטבלה. הקוד שלנו במקרה זה ייראה כך:

SELECT Product_ID, Name, Price, Status FROM Products;

יש לשים לב שמייד לאחר ה - SELECT עלינו לכתוב את שמות העמודות שברצוננו לאחזר ואילו לאחר ה - FROM יש לרשום את שם הטבלה שאת נתוניה אנחנו רוצים לאחזר. דרך אחרת לאחזר את כל העמודות בטבלה תהיה להחליף את רשימת כל העמודות בכוכבית *. במקרה כזה יהיה הקוד שלנו:

SELECT * FROM Products;

אם נרצה לאחזר רק חלק מהעמודות אזי יהיה עלינו לפרט אותן ברשימת העמודות. לצורך הדוגמא נניח שברצוננו לאחזר רק את שם המוצר ואת מחירו. במקרה זה הקוד שלנו ייראה כך:

SELECT Name, Price FROM Products; 
© 2010-2013  www.Devschool.co.il | מדיניות פרטיות | תנאי שימוש