SQL LIKE

הפסוקית LIKE תבוא כחלק ממשפט WHERE. משתמשים בה לצורך חיפוש דפוס או תבנית של נתונים בעמודה נתונה. למשל כל הערכים בעמודה מסוימת שמתחילים באות א. או כל הערכים שבאמצעם מופיע צירוף אותיות מסוים.

המבנה הכללי של משפט LIKE יהיה:

SELECT <רשימת עמודות> FROM <שם הטבלה> WHERE <שם עמודה> LIKE <תבנית>

החיפוש באמצעות LIKE מסתמך על תבניות חיפוש המורכבות מ - Wildcards. על Wildcards נלמד בפרק הבא של מדריך זה. בינתיים אציג דוגמה לחיפוש באמצעות LIKE. על מנת להמחיש את הדוגמה טוב יותר הבה נשתמש בטבלה הבאה ששמה בבסיס הנתונים יהיה Products:

Status Price Product Product_ID
פעיל 12 פרילי תות שדה 123
פעיל 4.6 גבינה לבנה 250 מל' 124
לא פעיל 20 גבינה מלוחה 125
לא פעיל 4.2 מעדן חלב 126
נניח שברצוננו לשלוף מטבלת המוצרים שלמעלה את כל מחירי הגבינות, על פי שמן. נבצע חיפוש על פי שם המוצר ונבקש רק מוצרים שהצירוף 'בינ' נמצא בשמם. נעשה זאת כך:

SELECT Price FROM Products WHERE Product like '%בינ%'

המשפט בדוגמה למעלה יחזיר לנו את המחירים הבאים: {4.6, 20} שהם מחירי הגבינה הלבנה והגבינה המלוחה.

 
© 2010-2013  www.Devschool.co.il | מדיניות פרטיות | תנאי שימוש