SQL CREATE TABLE

טבלאות הן אובייקטי הבסיס בכל בסיס נתונים. בתוך טבלאות נשמור את הנתונים שלנו ומתוך טבלאות נשלוף בדרך כלל את הנתונים שלנו. היות ויצרני בסיסי הנתונים אינם יודעים מראש מה יהיה מבנה בסיס הנתונים הדרוש לכם אזי ברוב המקרים היצרנים מספקים כלים לבניית טבלאות באמצעות ממשקי משתמש נוחים וגרפיים.

יחד עם זאת, לעתים אנו נדרשים לייצר טבלאות דינמיות במצב של און ליין - קרי במהלך עבודת התוכנה שלנו מול בסיסי הנתונים. לעתים אנו נדרשים כמתכנתים ליצור טבלאות זמניות ולעתים אנו נאלצים לעדכן את מבנהו של בסיס נתונים מרוחק ולשם כך אנו נאלצים להשתמש בתוכנית הנשלחת לאתר המרוחק ומופעלת שם. לצרכים אלה ולצרכים נוספים בחרתי לשלב במדריך זה את ההסברים לפקודת CREATE TABLE.

הצורה כללית של פקודת CREATE TABLE היא:

CREATE TABLE <שם הטבלה> ( column_name1 data_type, column_name2 data_type, column_name3 data_type,...);

לדוגמה, אם נרצה להקים טבלה ושמה Sapakim ובה השדות הבאים: ID Name, Address,City - ייראה הקוד שלנו כך:

CREATE TABLE Sapakim(ID INT, Name VARCHAR(50), Address VARCHAR(255), City VARCHAR(30))

תוצאת הקוד שלמעלה תיצור טבלה שזה המבנה שלה:

City Address Name ID

יצירת Identity Column והגדרת שדה מפתח במשפט CREATE TABLE

בדוגמה שלמעלה העמודה הראשונה היא עמודת ID שבה ערכים מספריים מסוג Integer. לעתים נרצה להקים עמודה מספרית שבה המספרים עולים באופן אוטומטי על ידי בסיס הנתונים (Identity Column) ונרצה שתהיה המפתח לטבלה. לשם כך נצטרך להשתמש בהגדרה מורחבת של עמודת ה - ID והקוד שלנו ייראה אז כך:

CREATE TABLE Sapakim(ID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, Name VARCHAR(50), Address VARCHAR(255), City VARCHAR(30));

הגדרנו את עמודת ה - ID שלנו באופן הבא: בשלב הראשון נתנו לעמודה שם = ID, בשלב הבא הגדרנו את סוג הנתונים שעמודה זו תקבל = INT. בשלב הבא קבענו שזו תהיה עמודת IDENTITY שהערך הראשון בה יהיה 1 וכל פעם הערך בעמודה יעלה ב - 1. לבסוף הגדרנו עמודה זו כעמודת מפתח בטבלה באמצעות המילים: PRIMARY KEY.

קביעת ערך ברירת מחדל - Default - לשדה כחלק ממשפט CREATE TABLE:

כחלק מהגדרת עמודות בטבלה נרצה לפעמים להגדיר ערכי ברירת מחדל לחלק מהשדות בטבלה. ערך ברירת מחדל לעמודה הוא ערך שיתווסף אוטומטית על ידי בסיס הנתונים במקרה שלא יצוין ערך אחר לעמודה. להלן דוגמת קוד המגדירה בטבלת Sapakim שיצרנו למעלה ערך ברירת מחדל "תל אביב" לעיר של הספק:

CREATE TABLE Sapakim(ID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, Name VARCHAR(50), Address VARCHAR(255), City VARCHAR(30) Default 'תל אביב');

יש לשים לב שלצורך יצירת ערך ברירת המחדל הגדרנו את שם העמודה, את סוג הנתונים שייכנסו לעמודה ולאחר מכן כתבנו: Default ואת ערך ברירת המחדל ובמקרה שלנו 'תל אביב'.

שימוש בפסוקית UNIQUE לצורך מניעת כפילות נתונים בעמודה במשפט CREATE TABLE:

בדוגמה הבאה נרצה להגדיר את הטבלה Sapakim כך ששמות הספקים יהיו ייחודיים ולא יוכלו לחזור על עצמם. לשם כך נשתמש בפסוקית UNIQUE ומשפט ה - SQL שלנו ייראה כך:

CREATE TABLE Sapakim(ID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, Name VARCHAR(50) Unique, Address VARCHAR(255), City VARCHAR(30) Default 'תל אביב');

לצורך הגדרת העמודה Name כעמודה שבה לא תיתכן כפילות נתונים הוספנו מייד לאחר הגדרת שם העמודה וסוג הנתונים שהיא יכולה לקבל את הפסוקית UNIQUE.


 
© 2010-2013  www.Devschool.co.il | מדיניות פרטיות | תנאי שימוש