SQL AND &  OR

האופרטורים AND ו - OR משמשים כאמצעי לשרשור תנאים במשפטי SELECT. נשתמש בהם בדרך כלל בין תנאים במשפטי WHERE.

כאשר האופרטור AND נמצא בין שני תנאים אזי הכוונה היא ששני התנאים יתממשו. כאשר האופרטור OR נמצא בין שני תנאים אזי הכוונה היא שאו שאחד התנאים יתממש או שהשני יתממש או שניהם.

המבנה הכללי של משפטי AND & OR יהיה:

SELECT <רשימת עמודות> FROM <שם הטבלה> WHERE
<שם עמודה> IN = <ערך1> AND <ערך2> = <שם עמודה>;

על מנת להמחיש זאת טוב יותר הבה נשתמש בטבלה הבאה ששמה בבסיס הנתונים יהיה Products:

Status Price Name Product_ID
לא פעיל 100 מוצר 1 123
פעיל 100 מוצר 2 124
לא פעיל 200 מוצר 3 125

דוגמה לשימוש באופרטור AND:

נניח שברצוננו לשלוף מטבלת המוצרים שלמעלה את שמות כל המוצרים הפעילים שמחיריהם 100. משפט ה - SQL שלנו במקרה זה יהיה:

SELECT Name FROM Products WHERE Price = 100 AND Status = 'פעיל';

המשפט בדוגמה למעלה יחזיר לנו את הערכים הבאים: מוצר 2. זאת משום שרשומתו היא היחידה שעונה על שני התנאים.גם יחד.

דוגמה עם האופרטור OR

בדוגמה זו נרצה לשלוף את כל שמות המוצרים מטבלת המוצרים אשר הם או פעילים או שמחירם הוא 200. משפט ה - SQL שלנו ייראה במקרה זה כך:

SELECT Name FROM Products WHERE Price = 200 OR Status = 'פעיל';

במקרה זה יישלפו מטבלת המוצרים שלנו {מוצר 2, מוצר 3}. מוצר 2 עונה על התנאים משום שהוא פעיל ואילו מוצר 3 עונה על התנאים משום שמחירו 200.

 
© 2010-2013  www.Devschool.co.il | מדיניות פרטיות | תנאי שימוש