SQL ALIAS

ALIAS - בעברית כינוי - כשמו כן הוא. נעשה בו שימוש כאשר נרצה לכנות עמודה או טבלה בשם שונה מזה שבו הן מוגדרות בבסיס הנתונים שלנו.

במקרה של מתן כינוי חדש לעמודה נעשה שימוש במשפטי SQL ALIAS כדי להקל על עצמנו לאחזר מידע מבסיס הנתונים ולעבוד עם נתונים אלו באמצעות שמות נוחים יותר ובעלי משמעות יותר מאלו המקוריים. נעשה שימוש ב - ALIAS למשל במשפטי SQL SELECT

המבנה הכללי של משפט ALIAS למתן כינוי לעמודה יהיה:

SELECT <עמודה> AS <הכינוי> FROM <שם הטבלה>;

על מנת להמחיש זאת טוב יותר הבה נשתמש בטבלה הבאה ששמה בבסיס הנתונים יהיה Products:

Status Price Product_Name Product_ID
פעיל 100 מוצר 1 123
פעיל 200 מוצר 2 124
לא פעיל 200 מוצר 3 125

נניח שברצוננו לשלוף באמצעות SELECT מטבלת המוצרים שלמעלה את כל שמות המוצרים שבטבלה. משפט ה - SQL שלנו במקרה זה ייראה כך.

SELECT Product_Name AS Name FROM Products;

יש לשים לב שמייד לאחר שם העמודה אנו כותבים AS ואז מוסיפים את שם הכינוי החדש. אין חובה להשתמש ב - AS ומרבית בסיסי הנתונים יתמכו בכך אולם אנו איננו ממליצים להשמיט את ה - AS משיקולי בהירות וקריאות של משפטי ה - SQL.

המבנה הכללי של משפט ALIAS למתן כינוי לטבלה יהיה:

SELECT <רשימת עמודות> FROM <שם טבלה> AS <כינוי הטבלה>;

לצורך הדוגמא נניח שברצוננו לשלוף את כל המחירים שבטבלת המוצרים אולם לצורך הנוחות שלנו לא נרצה לכנות את הטבלה Products אלא P. משפט ה - SQL שלנו ייראה כך:

SELECT p.Prices FROM Products p;

ברוב המקרים נשתמש ב - ALIAS למתן כינוי לטבלה כאשר אנו כותבים משפט SQL המערב יותר מטבלה אחת באותו משפט. נעשה זאת משיקולי נוחות וקיצור משפט ה - SQL. להלן דוגמא למשפט SQL שבו מעורבות שתי טבלאות ועושה שימוש ב - ALIAS:

SELECT m.productName, c.CatID FROM Material m INNER JOIN Catalog_of_Materials c ON m.CATID = c.MatID;

בדוגמה זו נתנו כינוי p לטבלה ששמה ProductName וכן נתנו כינוי c לטבלה ששמה Catalog_of_Materials ובכך הקלנו על עצמנו בחלק שבה אחרי ה - JOIN.

למרות שבפרק זה הפרדתי עד כה בין משפטי ALIAS לעמודות למשפטי ALIAS לטבלאות אפשר כמובן לערב את שני הסוגים במשפט אחד. להלן דוגמא לכך:

SELECT m.productName AS pr, c.CatID as ci FROM Material m INNER JOIN Catalog_of_Materials c ON m.ID = c.MatID;

 
© 2010-2013  www.Devschool.co.il | מדיניות פרטיות | תנאי שימוש