התג <article> ב - HTML5

התג <article> ישמש אותנו כדי לציין חלק עצמאי בתוך המסמך שמקורו בגורם חיצוני כלשהו. למשל: מאמר ממקור חיצוני, פוסט כלשהו בבלוג, הערה בפורום או בבלוג וכדומה.

דוגמת קוד לשימוש בתג <article>

<article>
<h4>
Article title
</h4>
<p> The article body <p>
<article>

מאפיינים (Attributes)

תג זה תומך בכל המאפיינים הסטנדרטיים ב - HTML5. אין לתג זה מאפיינים המיוחדים לו.

רשימת המאפיינים הסטנדרטיים ב - HTML 5:

accesskey draggable style
class hidden tabindex
contenteditable id title
contextmenu lang
dir spellcheck

אירועים (Events)

תג זה תומך בכל האירועים הסטנדרטיים ב - HTML 5. אין אירועים מיוחדים לתג זה.

רשימת האירועים הסטנדרטיים ב - HTML5

onabort onerror* onmousewheel
onblur* onfocus* onpause
oncanplay onformchange onplay
oncanplaythrough onforminput onplaying
onchange oninput onprogress
onclick oninvalid onratechange
oncontextmenu onkeydown onreadystatechange
ondblclick onkeypress onscroll
ondrag onkeyup onseeked
ondragend onload* onseeking
ondragenter onloadeddata onselect
ondragleave onloadedmetadata onshow
ondragover onloadstart onstalled
ondragstart onmousedown onsubmit
ondrop onmousemove onsuspend
ondurationchange onmouseout ontimeupdate
onemptied onmouseover onvolumechange
onended onmouseup onwaiting

 


 
© 2010-2013  www.Devschool.co.il | מדיניות פרטיות | מדיניות שימוש